clamav for linux

1. # sendmail -d0 sendmail.cf #/etc/init.d/sendmail restart 15. # cd /etc/init.d # vi clamav.sh #!/bin/bash…